National journals

 • 1. Statyczna symulacja sieci gazowych z wieloma źródłami o zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Przemysł Chemiczny 98 (2), 2019, 293-297

 • 2. Prognoza zaopatrzenia na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku

  Autorzy: Jacek Ciborski, Andrzej J. Osiadacz,
  GWiTS, 4/2019, s. 114-121

 • 3. Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku

  Autorzy: Jacek Ciborski, Andrzej J. Osiadacz,
  GWiTS, 4/2019, s. 121-131

 • 4. Zastosowanie optymalizacji dwukryterialnej do sterowania systemem przesyłowym gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Niccolo Isoli,
  GWiTS, nr 3/2019, s. 78-84

 • 5.

 • 6. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania zakładu produkcyjnego gazem płynnym oraz gazem skroplonym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Michał Kwasniewski,
  GWiTS, 1/2019, s. 2-9

 • 7. Nowoczesne zarządzanie siecią ciepłownicza

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, David Blanco, Bartosz Kajak,
  GWiTS, nr 12/2018, s. 479-486

 • 8. Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Kwestarz, M Chaczykowski,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6, 2018, 202-206

 • 9. Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, N Isoli,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4, 2018, 122-126

 • 10.

 • 11.

 • 12. Optymalne koncepcje lokalnego zagospodarowania gazu z formacji łupkowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, 223, t. 1, 2018, 201--273

 • 13.

 • 14. Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji

  Autorzy: M Chaczykowski, AJ Osiadacz,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2017, 388-391

 • 15. Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie

  Autorzy: M Chaczykowski, M Kwestarz, AJ Osiadacz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 48 (3) 2017, 95-100

 • 16.

 • 17.

 • 18.

 • 19.

 • 20.

 • 21.

 • 22.

 • 23.

 • 24.

 • 25. Technologie Power-to-gas: analiza wrażliwości elementów systemu gazowniczego na podwyższone stężenie wodoru w sieci

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz
  Przegląd gazowniczy 1 (49) 2016

 • 26. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part I: Modelling and optimisation framework.

 • 27. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part II: Plant simulation and optimisation study.

 • 28. Dynamic control for gas pipeline systems

 • 29.

 • 30. Analiza procesu chłodzenia gazu w tłoczni systemu przesyłowego

 • 31. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (90) 2016

 • 32. Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 47 (10) 2016, 391-399

 • 33. Zarządzanie systemem gazowniczym w warunkach zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  Przegląd gazowniczy 3 (47) 2015

 • 34.

 • 35. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12 (LXXXIX) 2015

 • 36. Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Paweł Zarodkiewicz
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8 (LXXXVIII) 2014

 • 37. Assessing hydrate formation in natural gas pipelines under transient operation

 • 38. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Rynek Energii 2 (2013) 104-109

 • 39.

 • 40.

 • 41. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

 • 42. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

 • 43. Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control

 • 44. Comparative assesment of steady-state pipeline gas flow models

 • 45. Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej

 • 46.

 • 47. Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) 2012

 • 48.

 • 49.

 • 50. Metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (LXXXVI) 2012

 • 51. Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczni gazu.

 • 52. Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11 (LXXXV) 2011

 • 53. Zjawisko uderzenia hydraulicznego w gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (LXXXV) 2011

 • 54. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

 • 55. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (XI) 2006

 • 56. Upraszczanie schematów sieci przesyłowych

 • 57. Modułowe stacje gazowe

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Krzysztof Wójcik
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (X) 2005

 • 58. Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych

 • 59. Współczynnik ściśliwości. Praktyczne zastosowania współczynnika w gazownictwie

 • 60. SimNetSSV 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (IX) 2004

 • 61. Znaczenie systemów komunikacji i informacji w liberalizowanym rynku gazu

 • 62. Wybrane aspekty kalkulacji taryf dystrybucyjnych w działalności regulowanej

 • 63. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce.

 • 64. Nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4 (VIII) 2003

 • 65. Ocena efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej

  Autorzy: Agnieszka Bojanowicz, Maciej Chaczykowski, Jarosław Kurowski, Tadeusz Żórański
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

 • 66. Analiza kosztów usługi przesyłowej

 • 67. Symulator polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia

  Autorzy: Adam Bartoszko, Maciej Chaczykowski, Jacek Kościanek
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (VII) 2002

 • 68. Podziemne moduły redukcyjne

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VII) 2002

 • 69. Zasada TPA dla sieci gazociągów przesyłowych

 • 70. Thermodynamics of pipeline gas flow

 • 71. Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline

 • 72. Problemy rozwoju infrastruktury krajowego przesyłowego systemu gazu ziemnego

 • 73. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VI) 2001

 • 74. Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych

 • 75. Wpływ zmienności parametrów wymiany ciepła na rozkład ciśnień wzdłuż gazociągu przy przepływie nieizotermicznym

 • 76. Optimisation in natural gas transmission networks

 • 77. Optimal control of high pressure gas networks by two different methods

 • 78. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

 • 79. Model matematyczny uwzględniający pojemność cieplną otoczenia gazociągu do symulacji nieizotermicznego przepływu gazu

 • 80. Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie K.O.Z.G.

 • 81. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

 • 82. Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych

 • 83. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

 • 84. Oprogramowanie do obliczania i ewidencji sieci gazowych

 • 85. Symulacja równoległa sieci gazowej w stanach nieustalonych

 • 86. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. II

 • 87. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym. Cz. 2 Realizacja algorytmu w wersji równoległej

 • 88. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokociśnieniowych

 • 89. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz.

 • 90. Analiza porównawcza metody charakterystyk i metody prostych w zastosowaniu do symulacji nieustalonego przepływu gazu

 • 91. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych SimNetSSV wersja 2.2.

 • 92. Wyznaczanie współczynników oporów liniowych w obliczeniach symulacyjnych gazociągów

 • 93. Mathematical Models for Transient Flow of Gas and Water

 • 94. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji. SimNetSSV v 1.1

 • 95. Badania symulacyjne miejskiej sieci gazowej

 • 96. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji

 • 97. Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych

 • 98. Symulacja statyczna i dynamiczna sieci gazowych

 • 99. Komputerowe metody obliczania sieci gazowych

 • 100. Analiza porównawcza metod stosowanych do symulacji sieci gazowych

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13