SimLoad

SimLoad jest programem działającym w środowisku Windows przeznaczonym do wyznaczania poborów gazu w przyłączach sieci gazowej. Dane mogą zawierać dowolną liczbę przyłączy oraz punktów pomiarowych. Program wyznacza rzeczywiste pobory (obciążenia) sieci gazowych w oparciu o dane dot. zużycia gazu w przyłączach oraz wartości współczynników nierównomierności.

Dane dot. zużycia

Pod pojęciem zużycia gazu należy rozumieć ilość gazu (objętość w warunkach normalnych) wyrażoną w m3, która została zmierzona przez układ pomiarowy w danym przedziale czasu określonym przez daty początku i końca okresu rozliczeniowego.
Informacje o zużyciu gazu z podziałem na poszczególne układy pomiarowe muszą być dostępne w formacie umożliwiającym ich przypisanie do przyłączy znajdujących się w projekcie obliczanej sieci (symulatora sieci).
Warunkiem koniecznym poprawności obliczeń rzeczywistych obciążeń sieci jest odpowiednia jakość danych źródłowych. Należy zatem staranie przygotować tabelę źródłową, starając się wyeliminować wszelkie błędy. Program posiada procedury sprawdzania formalnej poprawności danych zawartych w rekordach tablicy przed rozpoczęciem obliczeń i identyfikuje dane, które należy poprawić aby obliczenia mogły być wykonane.

Współczynniki nierównomierności

Współczynniki nierównomierności czasowej wyznacza się dla określonych jednostek czasu takich jak godzina, doba, miesiąc, rok lub inny sezon. Wartość współczynnika jest wyrażona jako stosunek maksymalnego zużycia gazu do zużycia średniego. Dla potrzeb obliczeń rzeczywistych obciążeń sieci wykorzystuje się współczynniki nierówności czasowej określane w cyklach: godzinowym, dobowym, miesięcznym oraz sezonowym lub rocznym.

Wartość współczynnika nierównomierności godzinowej w cyklu dobowym kg zależy od sposobu wykorzystania gazu, indywidualnie dla każdego z odbiorców. Do jego określania przyjęto metodykę polegającą na podziale odbiorców gazu na dwie grupy: wykorzystujących gaz do przygotowania posiłków i podgrzania wody oraz wykorzystujących gaz do celów grzewczych i jednocześnie na potrzeby przygotowania posiłków i podgrzania wody.
Do wyznaczenia współczynnika nierównomierności godzinowej w cyklu dobowym wykorzystywany jest średni pobór godzinowy, który jest procentowym udziałem wartości zużycia gazu w ciągu jednej godziny w wartości całkowitego zużycia dobowego. 
Wyznaczanie współczynnika nierównomierności dobowej w cyklu miesięcznym kd, w przypadku gdy analizowany okres należy do sezonu grzewczego prowadzone jest przy założeniu, że dobowe zużycie gazu jest funkcją temperatury powietrza zewnętrznego.
Wyznaczanie współczynnika nierównomierności miesięcznej w cyklu półrocznym (sezonu grzewczego lub letniego) odbywa się w oparciu o średnią wartość miesięcznego poboru gazu. Średnia wartość miesięcznego poboru gazu odniesiona do okresu obejmującego sezon grzewczy.

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13