SimNet SSGas

SimNet SSGas jest pakietem oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych. W zależności od wersji umożliwia symulację sieci gazowych niskiego, średniego, podwyższonego średniego, wysokiego ciśnienia, oraz sieci mieszanych, w których występuje kilka poziomów wartości ciśnienia jednocześnie.

Właściwości obliczeniowe:

W obliczanej sieci może występować dowolna liczba źródeł o różnych ciśnieniach lub wydajnościach oraz dowolna liczba innych elementów nieliniowych: tłoczni (sprężarek), stacji redukcyjnych (reduktorów) i zaworów. Elementy te mogą pracować z zadaną wartością jednego z następujących parametrów: ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, stopień sprężania (stopień redukcji), spadek ciśnienia (przyrost ciśnienia), przepływ. Ponadto, w sieci może znajdować się dowolna liczba zaworów odcinających, pracujących w stanach: otwarty / zamknięty.

Rezultatem symulacji są: wartości ciśnienia, temperatury i ciepła spalania gazu w węzłach, wartości przepływu i spadku mocy oraz średnie wartości: prędkości, liczby Reynoldsa, współczynnika oporów liniowych, współczynnika ściśliwości w rurach, brakujące wartości parametrów opisujących elementy nieliniowe, akumulacja gazu w sieci.
Moduł obliczeniowy pakietu posiada efektywny algorytm, pozwalający wyznaczyć parametry gazu, z uwzględnieniem: różnej wysokości położenia węzłów sieci, wymiany ciepła z otoczeniem, efektu Joule'a-Thomsona, zmian składu gazu w rezultacie mieszania strumieni gazu. Program posiada własny moduł pozwalający obliczyć rzeczywiste pobory gazu w przyłączach sieci.

Zastosowania

Pakiet umożliwia realizację następujących zadań:

  • badania zachowania się sieci w określonych warunkach,
  • wyznaczanie fragmentów, w których sieć jest przeciążona (wąskich gardeł) i w których istnieją rezerwy przepustowości,
  • planowanie modernizacji i rozbudowy sieci,
  • wydawanie zapewnień dostawy gazu przyszłym odbiorcom,
  • sprawdzanie jakości funkcjonowania sieci podczas remontów wybranej lub wyłączonej z powodu awarii części sieci,
  • ocena jakości pracy systemu telemetrycznego i urządzeń pomiarowych,
  • określanie niezbędnej liczby urządzeń pomiarowych oraz ich lokalizacji (pomiary w innych punktach systemu mogą być zastąpione wynikami obliczeń symulacyjnych),
  • obliczenia rozpływu strumieni energii w systemie (śledzenie procesu mieszania się gazów, określenie aktualnej wartości ciepła spalania w dowolnym punkcie sieci) (Przykład wyników symulacji rozpływu energii w dokumencie pdf).
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13